แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับเจ้าหน้าที่ศาล ** กรุณาให้ข้อมูลตามความจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม **