แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ** กรุณาให้ข้อมูลตามความจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม **